Terug naar lijst

Volys Star

Volys Star: Restwarmterecuperatie als alternatief voor WKK

In het kader van de EBO verplichting werd voor Volys Star een studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van warmtekrachtkoppeling. De resultaten toonden veel potentieel voor een WKK installatie.

Alvorens het WKK-concept verder uit te werken, heeft Encon de besparingsmogelijkheden op de huidige installatie onderzocht. Concreet heeft Encon alle warmtebronnen en –vragers in kaart gebracht en het potentieel van warmterecuperatie bepaald. Vervolgens werden er maatregelen uitgewerkt om de warmtevraag te reduceren.

De redenering achter deze stap wordt goed weerspiegeld door de trias energetica; de eerste stap om duurzaam om te gaan met energie. Dit omvat het minimaliseren van het energieverbruik alvorens te kijken naar hernieuwbare energie bronnen en zo efficiënt mogelijk omgaan met fossiele brandstoffen. Het dimensioneren van een WKK moet dus steeds vooraf gegaan worden door een optimalisatie van de huidige installatie.

Op basis van verzamelde gegevens werd een pinch analyse uitgevoerd, deze toonde aan dat 39% van de totale warmtevraag, inclusief stoom verbruik in het proces, kan geleverd worden met restwarmte. Voortgaand op deze inzichten zijn 4 concrete maatregelen voor restwarmterecuperatie voorgesteld. Hierbij wordt warmte gerecupereerd van:

  • de koelinstallatie (oliekoeler, desuperheater persgassen en condensor)
  • de persluchtinstallatie (waterkoeling compressor)
  • de rookgassen van de stoomgenerators en thermische olieketels.

Deze warmte wordt nuttig aangewend voor het opwarmen van het suppletiewater van de ontgasser, het voedingswater voor de stoomketels, het sanitair warm water en de aangezogen verbrandingslucht.

De voorgestelde maatregelen zorgen voor een berekende daling van de warmtevraag met 34,5% oftewel een jaarlijkse besparing op de gasfactuur van 135.000€. Rekening houdend met alle operationele kosten bedraagt de jaarlijkse besparing 124.000€ voor een totale investering van 355.000€. In de komende periode gaat Volys Star bekijken hoe en wanneer deze investering kan uitgevoerd worden. Ze kan daarvoor eventueel beroep doen op de uitvoeringsafdeling en ervaring van Encon om zo de besparing in de praktijk te realiseren.

Restwarmterecuperatie was bij Volys Star niet alleen een kostenbesparing ten opzichte van de investering van de WKK, ook de besparing en terugverdientijd waren hoger.

Dit voorbeeld toont aan dat warmterecuperatie zeker in overweging moet genomen worden om het energieverbruik te verminderen. De besproken warmtebronnen en -vragers zijn courant, toch is het belangrijk te benadrukken dat ook andere warmtebronnen en -vragers in aanmerking komen. Dit maakt het in elke industriële omgeving zinvol om warmterecuperatie te analyseren.  

Informatie over Volys Star:

Volys Star ontwikkelt, verwerkt en verkoopt wereldwijd kip en kalkoen, onder de vorm van charcuterie, culinaire en gepaneerde producten.

  • Locatie: Lendelede
  • Aantal medewerkers: 425
  • Jaarlijks Energieverbruik: 1.600.000 €/jaar

Voor meer en gedetailleerdere quotes kunt u kijken naar de getuigenissen
Encon begeleidt KMO’s en multinationals in hun energiebeleid: compliance, audits, engineering, contracting & integrale projectopvolging.Qfor Kmo portefeuille