In de kijker

31 mei 2021

Haalbare flexibiliteitsoplossingen in Overijssel

Haalbare flexibiliteitsoplossingen in Overijssel

In 2023 moet 20% van het energieverbruik in Overijssel afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Deze ontwikkeling vraagt om voldoende capaciteit op het elektriciteitsnet. Dat is nu niet overal het geval (netschaarste). Met flexibiliteitsoplossingen kun je de bestaande netcapaciteit efficiënter benutten. Zijn zulke flexibiliteitsoplossingen haalbaar in deze regio?

Encon en Over Morgen onderzochten samen met de haalbaarheid van verschillende flexibiliteitsoplossingen, zoals opslag van energie in batterijen, conversie van elektriciteit naar waterstof en vraagsturing. Het onderzoek vond plaats in opdracht van Nieuwe Energie Overijssel (NEO), incl. provincie Overijssel en Enexis. Met de resultaten van dit onderzoek lukt het de verschillende partijen om concreter met elkaar in gesprek te gaan over toepassing van deze techniek. 

Technische analyse

Het onderzoek startte met twee case studies in de gemeente Twenterand en bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. De case studies leveren locatie-specifieke data op. Dat is van belang aangezien de mogelijkheden voor flexibiliteitsoplossingen situatie afhankelijk zijn.

De informatie uit deze case studies is gebruikt voor de analyse. Om tot een goede analyse te komen zijn de volgende stappen doorlopen:

  1. Uitgangspunten formuleren (bijvoorbeeld gebruik kengetallen voor de opzet van de businesscase).
  2. Verzamelen van informatie over de huidige situatie
  3. Inventariseren van de toekomstige ontwikkelingen (hernieuwbare energie en geplande netverzwaringen)
  4. Doorrekenen van de flexibiliteitsoplossingen met simulatiemodel
  5. Berekening business cases per flexibiliteitsoplossing
  6. Vergelijking opwek hernieuwbare energie met en zonder flexibiliteitsoplossing met huidig transportvermogen

Uit de technische analyse volgt dat flexibiliteitsoplossingen gedeeltelijk een alternatief kunnen zijn voor netuitbreidingen. Met name conversie naar waterstof lijkt veelbelovend voor bedrijventerrein Hessenpoort.

Zonder samenwerking geen flexibiliteitsoplossingen

Het is essentieel dat ondernemers op het bedrijventerrein welwillend zijn om met flexibiliteitsoplossingen aan de slag te gaan. Daarom hebben we een enquête afgenomen onder ondernemers binnen de gemeente Twenterand. 36% van de bedrijven is bereid vraagsturing toe te passen en maar liefst 92% wil duurzame energie op wekken. Door netschaarste is het nu niet mogelijk dat ondernemers ook daadwerkelijk duurzame energie kunnen opwekken.

Ook gemeente, netbeheerder en initiatiefnemers moeten samenwerken, onder andere om flexibiliteitsoplossingen te financieren. Zij zullen met elkaar het gesprek aan moeten gaan over de mogelijkheden en verantwoordelijkheden. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn aanleiding voor dit gesprek. Ook geeft dit onderzoek aanleiding om concrete pilotprojecten met flexibiliteitsoplossingen te starten.

Wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Encon
Terug naar overzicht

Qfor Kmo portefeuille