Verstandig energie produceren: Plan van aanpak indien u zelf investeert (B2I)

Verstandig energie produceren - zelf investeren
Voor investeerders en banken heeft Encon specifieke producten voor de begeleiding van duurzame energieprojecten. De nadruk bij deze projecten ligt op het inschatten van de mogelijke risico’s op korte en lange termijn. Deze zijn onderverdeeld in zowel risico’s op opbrengstverliezen, als technische – en economische risico’s. De verschillende analyses worden in een project verdeeld over verschillende fases:

Pre finance fase: yearly prediction calculation

Bij een yearly prediction calculation wordt een opbrengstanalyse uitgevoerd aan de hand van historische gegevens van de desbetreffende installatie (instraling bij zonne-energie, windsnelheid bij windenergie, etc…). De berekening wordt uitgevoerd op basis van statistische gegevens.

Pre construction fase: Design controle

Een design controle is een onafhankelijke controle van het ontwerp van het project. Voor elk van de technische controles worden de projectafhankelijke parameters besproken en geanalyseerd. Aan de hand van deze analyse worden eventuele systeemfouten en/of pijnpunten in kaart gebracht. De doelstellingen van de design controle resulteren in een overzicht van verschillende technische risico’s.

Post construction fase: commissioning

De commissioning omvat een technische controle van de uitvoering van de installatie aan de hand van een controle ter plaatse. Hierbij wordt het hele systeem op technische conformiteit met de ontwerpdocumenten gecontroleerd en op correctheid van uitvoering.

Performance evaluation: performance check

Bij een performance check worden de opbrengsten van de installatie gecontroleerd aan de hand van de effectieve meetgegevens (zoninstraling, windsnelheid, verbrandingswaarde biomassa, etc..) De performance check analyse vergelijkt de werkelijk gerealiseerde opbrengst met de verwachte opbrengst.

Qfor Kmo portefeuille